ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(FOGYASZTÓK RÉSZÉRE)

 1. A SZOLGÁLTATÓ
  1. A www.farmutar.hu honlapot Metzgernè Hollauer Tünde ev  (továbbiakban: “Szolgáltató”) üzemelteti.
  2. A Szolgáltató adatai:
   1. neve / cégneve: Metzgernè Hollauer Tünde ev 
   2. rövidített cégneve: Metzgernè Hollauer Tünde ev 
   3. székhelye: 2084 Pilisszentiván Ságvári u 18
   4. nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: —
   5. vezető tisztségviselő:  Metzgernè Hollauer Tünde
   6. adószám: 57474214-2-33
   1. kapcsolattartási elektronikus levélcím: info@farmfutar.hu
 1. FOGALMAK

Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak:

  1. „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek rövidített elnevezése.
  2. „Vevő”: a Terméket megvásárló nagykorú és cselekvőképes Fogyasztó, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
  3. „Felek”: a Szolgáltató és a Vevő együttes megjelölése.
  4. „Termék”: a Szolgáltató által a Vevőnek értékesítésre kerülő élelmiszer és mezőgazdasági termék.
  5. „Vételár”: a Termék vételára (ellenértéke).
  6. „Adásvételi Szerződés”: a Szolgáltató és a Vevő között a Termék tulajdonjogának és birtokának Vételár ellenében történő átruházására irányuló szerződés.
  7. „Honlap” a Szolgáltató honlapja, amely a www.farmfutar.hu.hu címen érhető el.
  8. „Kiszállítás”: a Termék Vevő részére, a Szolgáltató székhelyéről (telephelyéről) a Vevő által meghatározott rendeltetési helyre Díj ellenében a Szolgáltató által történő kiszállítása.
  9. „Díj”: a Vevő által a Szolgáltatónak a Kiszállítás ellenértékeként fizetendő díj összege.
  10. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
  11. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
  12. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
  13. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.
  14. „NGM Rendelet”: a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.
 1. AZ ÁSZF TÁRGYA
  1. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató  eladja, az Vevő pedig megvásárolja a Terméket. Az Adásvételi Szerződés a Szolgáltató és a Vevő között jön létre. A megrendelés leadása a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában az Adásvételi Szerződés nem jön létre.
  2. A jelen ÁSZF alapján a Vevőnek külön díj ellenében lehetősége van a Szolgáltató általi Kiszállítás, a Vevő által meghatározott rendeltetési helyre történő házhozszállítás megrendelésére is. A Kiszállításra vonatkozó szerződés a Vevő és a Szolgáltató között jön létre. A Kiszállításra vonatkozó megrendelés leadása a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában a Kiszállítása vonatkozó szerződés nem jön létre.
  3. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő adásvételre – és megrendelés esetén a Kiszállításra – vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.
 2. MEGRENDELÉS ÉS TELJESÍTÉS
  1. A Honlapon megtalálhatók azon Termékek, amelyeket a Honlapot meglátogató személyek kiválaszthatnak és megvásárolhatnak. Az egyes Termékek jellegzetességeit, ismertetését a Termék adatlapja tartalmazza. A Vevő az átvételkor vagy Kiszállításkor, a Termék megtekintése után dönt arról, hogy a Termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy a Termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Díj felszámítására csak akkor kerül sor, ha a Vevő a Termékek közül legalább egy Terméket átvett.
  2. A megrendelésekre kizárólag elektronikus úton, a Honlapon működő internetes felületen vagy az 1.2.9. pontban megjelölt kapcsolattartási telefonon közölt megrendeléssel van mód. A Vevő választhat a regisztrációt követő vagy a kapcsolattartási és egyes személyes adatok (név, lakcím, telefonszám, mailcím) megadásához kötött vásárlás között, amely kapcsán a Honlap folyamatosan útmutatást ad. A Szolgáltató az egyéb módon – így különösen személyesen, faxon, e-mailen – leadott megrendelések teljesítését és a Kiszállítást nem vállalja. A megrendelések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek. A megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására a megrendelés elküldését megelőzően a Honlap által felajánlott ismételt adatbevitellel; míg a megrendelést követően, valamint telefonon leadott megrendelés esetén a kapcsolattartási telefonon vagy elektronikus levélcímen van mód.
  3. A Szolgáltató vállalja, hogy a Vevő megrendelését a megrendelés Szolgáltatóhoz érkezését követő 72 (hetvenkettő) órán belül – illetve amennyiben a megrendelés elküldésére munkaszüneti vagy pihenőnapon kerül sor, úgy legkésőbb a megrendelés leadását követő harmadik munkanap 17:00-ig – megküldi az Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, az Adásvételi Szerződés nem jön létre, amely értelemszerűen a Kiszállításra vonatkozó szerződés létrejöttét is meghiúsítja.
  4. Az Adásvételi Szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre. A megrendelés és annak visszaigazolása interneten vagy rögzített telefonvonalon kötött, de nem aláírt és nem iktatott szerződésnek minősül, melynek tartalma a Szolgáltató szerverén archiválásra kerül. 
  5. A Vevő a Vételárat – és Kiszállítás esetén a Díjat – utánvéttel, legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg köteles kiegyenlíteni – az átvétel módjához kapcsolódó, az átvétel módja által meghatározott fizetési módként – készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel. A Vételár és a Díj kiegyenlítésének elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – a Szolgáltató kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja. 
  6. A Honlapon feltüntetett Vételár és Díj magyar forintban és általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza. Kiszállítás esetén a Vevőt terheli a Díj, amelyet a Vevő a 4.5. pont szerint köteles megtéríteni. (Részletes költségek a Honlapon találhatók.)
  7. Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre vagy a Termék Vevő rendelkezésére bocsátásának akadálya van, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett Vételárat visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül.
  8. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének egyéb részletes feltételei a Honlapon a Szállítás menüpontban olvashatóak.
  9. A Szolgáltató rendszere a látogatók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  10. A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő az adatainak megadásakor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával.
  11. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által megadott adatok valósak és helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a Szolgáltató az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.
  12. A megrendeléssel a Vevő elfogadja a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató adatkezelési, azonosítási céllal, az Adásvételi Szerződés és a Kiszállításra vonatkozó szerződés teljesülése érdekében megőrizze.
 3. A TERMÉK ÁTADÁSA, KISZÁLLÍTÁSA
  1. A Vevő a megrendelt és kifizetett Terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidőn belül jogosult átvenni a Vevő által kiválasztott kézbesítési pontokon vagy megrendelheti a megrendelt Termék Szolgáltató általi Kiszállítását. A Termék esetleges Kiszállításával kapcsolatos szállítási költségek a Vevőt, míg a csomagolási költségek a Szolgáltatót terhelik.
  2. A Vevő a megrendelés leadásával egyidejűleg az alábbi kézbesítési módok közül választhat:
   1. a Szolgáltató általi Kiszállítás a Vevő által megjelölt kézbesítési helyre,
  1. A Vevő köteles biztosítani, hogy az általa megjelölt kézbesítési hely egyértelműen és pontosan beazonosítható, valamint nehézség nélkül és biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Kiszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.
  2. A Kiszállításra a visszaigazolástól számított 3 (három) munkanapon belül, munkanapokon8:00 és 18:00 óra közötti időszakban kerülhet sor, a tényleges teljesítés során a Szolgáltató arra törekszik, hogy a Vevő által preferált 4 (négy) órás időintervellum alatt kerüljön sor a Kiszállításra. A Szolgáltató azonban nem vállal kötelezettséget a 4 (négy) órás időintervallum megtartására.
  3. Amennyiben a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért Terméket, a Szolgáltató írásbeli értesítést hagy ennek tényéről és a Kiszállítás megismétlése telefonon vagy emailben történő kezdeményezésének 12 (tizenkettő) órán belüli lehetőségéről. Amennyiben romlandó vagy minőségét rövidebb ideig megőrző Termékek képezik az Adásvételi Szerződés és a Kiszállítás tárgyát, és a Kiszállítás ismételt kezdeményezésére ezen időtartamon belül nem kerül sor vagy a Kiszállítás második megkísérlése is eredménytelenül zárul, a Szolgáltató jogosult az elállási jog elektronikus levélben történő gyakorlására.
  4. A Vevő a Termék átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelt és kifizetett Termék darabszámát, illetve csomagolását. Az átvétel során észlelt esetleges hiányokról, hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
  5. A Vevő jogosult megtagadni a Termék átvételét, amennyiben már az átvétel során észlelhető, hogy azok nem felelnek meg a megrendelt Termék Honlapon meghatározott tulajdonságainak.
  6. A Szolgáltató a Terméket nem köteles tárolni, átvételi késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elektronikus levélben elállni. A jelen pontban rögzített szabályok értelemszerűen irányadók a Szolgáltató esetleges sikertelen kézbesítése esetére.
  7. A Szolgáltató a Termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére igazolható módon magyar nyelven átadja a Termék fogyasztásához, felhasználásához szükséges okiratokat.
  8. A Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék dokumentált átvételével száll át a Vevőre. 
  9. Átvételi időpont a Termék Szolgáltató székhelyén, telephelyén vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen történő átvételének időpontja. Amennyiben több Termék megvásárlására egy időben, de a Termék Szolgáltató általi szolgáltatására eltérő időpontokban kerül sor, úgy az utoljára szolgáltatott Termék átadási időpontja az irányadó. Több tételben vagy darabban szolgáltatott Termék esetében az utolsó tétel vagy darab kézhezvétele minősül átadási időpontnak.
  10. A Vevő nem jogosult a Termék kereskedelmi fogalomban történő továbbértékesítésére.
 1. ELÁLLÁSI JOG KIZÁRÁSA 
  1. A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése  értelmében a Vevőt a Termék átvételének időpontjától nem illeti meg az elállási (felmondási) jog az Adásvételi Szerződés vonatkozásában, az alábbi esetekben:
   1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
   2. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   3. olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
   4. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az Adásvételi Szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban az Adásvételi Szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

 

   1. A Kiszállításra vonatkozó szerződés – a Kormányrendelet 4. § 3. pontja értelmében – az Adásvételi Szerződéshez kapcsolódó, a Szolgáltató és Vevő között létrejövő járulékos szerződésnek minősül, ezáltal az elállási (felmondási) jog jogszabályon alapuló kizárása a Kiszállításra is vonatkozik.
 • ELÁLLÁSI JOG (ROMLANDÓNAK VAGY MINŐSÉGÉT RÖVID IDEIG MEGŐRZŐNEK NEM MINŐSÜLŐ TERMÉK ESETÉN)
  1. A megrendeléstől történő elállásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.
  2. A jelen ÁSZF 6. fejezetében megnevezett, valamint a 7.3. pontjában foglalt kivételtől eltekintve a Vevő indoklás nélkül – a Szolgáltató székhelyére írásban, aláírtan, ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes küldeményként megküldött egyértelmű, a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét tartalmazó mintanyilatkozat tartalmi elemeit tartalmazó írásbeli nyilatkozatával – elállhat a vásárlástól a Termék jelen ÁSZF 5.11. pontja szerinti átvételi időpontjától számított 14 (tizennégy) napon belül. Írásban történő elállás esetén a határidő megtartottnak minősül, amennyiben az elállás határidőn belül megküldésre kerül a Szolgáltató részére. A Szolgáltató nem biztosítja az elállási jog interneten történő gyakorlásának lehetőségét, valamint a jelen pontban rögzített közlési módtól eltérő elállás sem minősül érvényesnek, joghatályosnak. 
  3. A Vevőt nem illeti meg az elállási jog a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy a Vevő személyére szabott Termék esetében. Mindezen túlmenően a Vevő elveszti az elállási jogát, amennyiben a Termék megsemmisül, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, a Vevő által megsérül vagy a Vevő elveszíti (kikerül a Termék birtokából).
  4. Elállás esetén a Vevőt terhelik a Termék visszaküldésének közvetlen költségei. Elállás esetén a Terméket a Vevő köteles a Szolgáltató székhelyére eljuttatni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat Vevő általi közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a Vevő visszaküldi a Terméket.
  5. Amennyiben a Terméket a Vevő sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék Vételárát, valamint az esetlegesen felmerült és a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a Díjat (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítésre a Vevő lakcímére történő készpénzes megküldéssel kerül sor, kivéve, ha a Vevő az eltérő visszafizetési módhoz kifejezett beleegyezését adta.
  6. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Vevő által visszaszolgáltatásra nem kerül vagy a Vevő nem igazolja, hogy a Terméket visszaküldte. A jelen pontban rögzített 2 (kettő) időpont közül a korábbit kell figyelembe venni.
  7. A Vevő felel a Termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából fakadó értékcsökkenés megtérítéséért.
 1. FELELŐSSÉG. KELLÉKSZAVATOSSÁG
  1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke az Adásvételi Szerződés megszegése esetén a Vételárra, a Kiszállítás esetében pedig a Díjra korlátozódik.
  2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:
   1. a Vevő téves avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;
   2. a Honlapon található linkek szolgáltatóinak magatartásából, illetve harmadik személyek hirdetéseiből, promóciójából eredő károk;
   3. a Vevő magatartásából eredő károk;
   4. a Szolgáltató érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.
  3. A Szolgáltató a Termék hibás teljesítéséért kellékszavatossággal, a Kiszállítás hibás teljesítéséért a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel. 
  4. A kellékszavatosságra vonatkozó részletszabályokat a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező, a Kormányrendelet mellékletéből átvett mintatájékoztató tartalmazza. 
 2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA
  1. Az ÁSZF 2019.10.01. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.
  2. A Szolgáltató az ÁSZF alapján fennálló szolgáltatásait kizárólag Magyarország területén fejti ki, ezen kívül a Honlap a megrendelést nem fogadja el.
  3. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására, amely a módosított tatalmú ÁSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.
 3. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi felhasználását.
  2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben meghatározott székhelyére, míg a Vevőnek a megrendelés során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:
   1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;
   2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén a sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;
   3. elektronikus levélben történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a továbbítás vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.
  3. A Termékkel, a Kiszállítással vagy a Szolgáltató magatartásával kapcsolatos panaszok, kérdések fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy munkaidőben a kapcsolattartási telefonszámon kerül sor. A Szolgáltató a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott vagy elektronikus levélben megküldött válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:
   1. Pilisszentiván Önkormányzat Jegyzője 
   2. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (1052 Budapest, Városház u. 7.; telefon 06/1/4502598) 
  4. A Felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
  5. A Szolgáltató tájékoztatást ad arról, hogy a jelen ÁSZF 9.4. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulni. 
  6. Az ÁSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az ÁSZF tartalmára kihatása nincs.
  7. Az ÁSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.
  8. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.
  9. A Szolgáltató tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére.
  10. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Ektv., az Info Tv. és a Kormányrendelet rendelkezései – irányadók.
  11. A Szolgáltató az ÁSZF-et a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.
 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Kérhet kicserélést, illetve az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: [a Szolgáltató 1.2.1. pont alatti cégneve és 1.2.3. pont szerinti székhelye]

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére szerződés tekintetében: [Termék neve, esetleges azonosító adata]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A Vevő neve:

A Vevő címe:

A Vevő aláírása: 

Az elállás keltezési helye és időpontja:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(FOGYASZTÓK RÉSZÉRE)

 1. A SZOLGÁLTATÓ
  1. A www.farmfutar.hu.honlapot Kristóf Péter E.V.(továbbiakban: “Szolgáltató”) üzemelteti.
  2. A Szolgáltató adatai:
   1. neve / cégneve: Kristóf Péter Egyéni Vállalkozó
   2. rövidített cégneve: Kristóf Péter E.V
   3. székhelye: 2084 Pilisszentiván Ságvári u 15

 

   1. nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: 54108435
   2. vezető tisztségviselő:Kristóf Péter
   3. adószám: 55431264-1-33   1. kapcsolattartási elektronikus levélcím: info@farmfutar.hu
 1. FOGALMAK

Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak:

  1. „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek rövidített elnevezése.
  2. „Eladó”: a Terméket előállító és értékesítő személy. 
  3. „Vevő”: a Terméket megvásárló nagykorú és cselekvőképes Fogyasztó, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
  4. „Felek”: a Szolgáltató és a Vevő együttes megjelölése.
  5. „Termék”: az Eladó által előállított élelmiszer és mezőgazdasági termék.
  6. „Vételár”: a Termék vételára (ellenértéke).
  7. „Adásvételi Szerződés”: az Eladó és a Vevő között a Termék tulajdonjogának és birtokának Vételár ellenében történő átruházására irányuló szerződés.
  8. „Honlap” a Szolgáltató honlapja, amely a www.farmutar.hu címen érhető el.
  9. „Kiszállítás”: a Termék Vevő részére, az Eladó székhelyéről (telephelyéről) a Vevő által meghatározott rendeltetési helyre Díj ellenében a Szolgáltató által történő kiszállítása.
  10. „Díj”: a Vevő által a Szolgáltatónak a Kiszállítás ellenértékeként fizetendő díj összege.
  11. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
  12. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
  13. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
  14. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.
  15. „NGM Rendelet”: a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.
 1. AZ ÁSZF TÁRGYA
  1. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató – az Eladó nevében eljárva – közreműködik azon Adásvételi Szerződés közvetítésében, amely alapján az Eladó eladja, az Vevő pedig megvásárolja a Terméket. Az Adásvételi Szerződés az Eladó és a Vevő között jön létre, abban a Szolgáltató nem minősül szerződő félnek. A megrendelés leadása a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában az Adásvételi Szerződés nem jön létre.
  2. A jelen ÁSZF alapján a Vevőnek külön díj ellenében lehetősége van a Szolgáltató általi Kiszállítás, a Vevő által meghatározott rendeltetési helyre történő házhozszállítás megrendelésére is. A Kiszállításra vonatkozó szerződés a Vevő és a Szolgáltató között jön létre. A Kiszállításra vonatkozó megrendelés leadása a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában a Kiszállítása vonatkozó szerződés nem jön létre.
  3. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő adásvételre – és megrendelés esetén a Kiszállításra – vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.
  4. A Szolgáltató szerződéses jogviszony alapján jogosult a jelen ÁSZF tárgyát képező feladatok ellátására.
 2. MEGRENDELÉS ÉS TELJESÍTÉS
  1. A Honlapon megtalálhatók azon Termékek, amelyeket a Honlapot meglátogató személyek kiválaszthatnak és megvásárolhatnak. Az egyes Termékek jellegzetességeit, ismertetését a Termék adatlapja tartalmazza. A Vevő az átvételkor vagy Kiszállításkor, a Termék megtekintése után dönt arról, hogy a Termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy a Termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Díj felszámítására csak akkor kerül sor, ha a Vevő a Termékek közül legalább egy Terméket átvett.
  2. A megrendelésekre kizárólag elektronikus úton, a Honlapon működő internetes felületen vagy az 1.2.9. pontban megjelölt kapcsolattartási telefonon közölt megrendeléssel van mód. A Vevő választhat a regisztrációt követő vagy a kapcsolattartási és egyes személyes adatok (név, lakcím, telefonszám, mailcím) megadásához kötött vásárlás között, amely kapcsán a Honlap folyamatosan útmutatást ad. A Szolgáltató az egyéb módon – így különösen személyesen, faxon, e-mailen – leadott megrendelések továbbítását és a Kiszállítást nem vállalja. A megrendelések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek. A megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására a megrendelés elküldését megelőzően a Honlap által felajánlott ismételt adatbevitellel; míg a megrendelést követően, valamint telefonon leadott megrendelés esetén a kapcsolattartási telefonon vagy elektronikus levélcímen van mód.
  3. A Szolgáltató vállalja, hogy a Vevő megrendelését 72 (hetvenkettő) órán belül továbbítja az Eladó részére, majd – az Eladó 24 (huszonnégy) órán belüli visszajelzése alapján – a megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolást elektronikus úton, a megrendelés Szolgáltatóhoz érkezését követő 72 (hetvenkettő) órán belül – illetve amennyiben a megrendelés elküldésére munkaszüneti vagy pihenőnapon kerül sor, úgy legkésőbb a megrendelés leadását követő harmadik munkanap 17:00-ig – megküldi az Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, az Adásvételi Szerződés nem jön létre, amely értelemszerűen a Kiszállításra vonatkozó szerződés létrejöttét is meghiúsítja.
  4. Az Adásvételi Szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre. A megrendelés és annak visszaigazolása interneten vagy rögzített telefonvonalon kötött, de nem aláírt és nem iktatott szerződésnek minősül, melynek tartalma a Szolgáltató szerverén archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető
  5. A Vevő a Vételárat – és Kiszállítás esetén a Díjat – utánvéttel, legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg köteles kiegyenlíteni – az átvétel módjához kapcsolódó, az átvétel módja által meghatározott fizetési módként – készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel. A Vételár és a Díj kiegyenlítésének elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – az Eladó és a Szolgáltató kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja. 
  6. A Honlapon feltüntetett Vételár és Díj magyar forintban és – amennyiben az Eladó vagy a Termék nem mentes az általános forgalmi adó alól, úgy – általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza. Kiszállítás esetén a Vevőt terheli a Díj, amelyet a Vevő a 4.5. pont szerint köteles megtéríteni. (Részletes költségek a Honlapon találhatók.)
  7. Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre vagy a Termék Vevő rendelkezésére bocsátásának akadálya van, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett Vételárat visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül.
  8. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének egyéb részletes feltételei a Honlapon a Szállítás menüpontban olvashatóak.
  9. A Szolgáltató rendszere a látogatók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  10. A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő az adatainak megadásakor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával.
  11. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által megadott adatok valósak és helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a Szolgáltató az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.
  12. A megrendeléssel a Vevő elfogadja a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató adatkezelési, azonosítási céllal, az Adásvételi Szerződés és a Kiszállításra vonatkozó szerződés teljesülése érdekében megőrizze.
 3. A TERMÉK ÁTADÁSA, KISZÁLLÍTÁSA
  1. A Vevő a megrendelt és kifizetett Terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidőn belül jogosult átvenni a Vevő által kiválasztott kézbesítési pontokon vagy megrendelheti a megrendelt Termék Szolgáltató általi Kiszállítását. A Termék esetleges Kiszállításával kapcsolatos szállítási költségek a Vevőt, míg a csomagolási költségek a Szolgáltatót terhelik.
  2. A Vevő a megrendelés leadásával egyidejűleg az alábbi kézbesítési módok közül választhat:
   1. a Szolgáltató általi Kiszállítás a Vevő által megjelölt kézbesítési helyre,
   2. az Eladó székhelyén, telephelyén történő átvétel. 
  3. A Vevő köteles biztosítani, hogy az általa megjelölt kézbesítési hely egyértelműen és pontosan beazonosítható, valamint nehézség nélkül és biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Kiszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.
  4. A Kiszállításra a visszaigazolástól számított 3 (három) munkanapon belül, munkanapokon 8:00és 18:00 óra közötti időszakban kerülhet sor, a tényleges teljesítés során a Szolgáltató arra törekszik, hogy a Vevő által preferált 4 (négy) órás időintervellum alatt kerüljön sor a Kiszállításra. A Szolgáltató azonban nem vállal kötelezettséget a 4 (négy) órás időintervallum megtartására.
  5. Amennyiben a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért Terméket, a Szolgáltató írásbeli értesítést hagy ennek tényéről és a Kiszállítás megismétlése telefonon vagy emailben történő kezdeményezésének 12 (tizenkettő) órán belüli lehetőségéről. Amennyiben romlandó vagy minőségét rövidebb ideig megőrző Termékek képezik az Adásvételi Szerződés és a Kiszállítás tárgyát, és a Kiszállítás ismételt kezdeményezésére ezen időtartamon belül nem kerül sor vagy a Kiszállítás második megkísérlése is eredménytelenül zárul, a Szolgáltató jogosult az elállási jog elektronikus levélben történő gyakorlására.
  6. A Vevő a Termék átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelt és kifizetett Termék darabszámát, illetve csomagolását. Az átvétel során észlelt esetleges hiányokról, hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
  7. A Vevő jogosult megtagadni a Termék átvételét, amennyiben már az átvétel során észlelhető, hogy azok nem felelnek meg a megrendelt Termék Honlapon meghatározott tulajdonságainak.
  8. A Szolgáltató a Terméket nem köteles tárolni, átvételi késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elektronikus levélben elállni. A jelen pontban rögzített szabályok értelemszerűen irányadók a Szolgáltató esetleges sikertelen kézbesítése esetére.
  9. A Szolgáltató a Termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére igazolható módon magyar nyelven átadja a Termék fogyasztásához, felhasználásához szükséges okiratokat.
  10. A Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék dokumentált átvételével száll át a Vevőre. 
  11. Átvételi időpont a Termék Eladó székhelyén, telephelyén vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen történő átvételének időpontja. Amennyiben több Termék megvásárlására egy időben, de a Termék Szolgáltató általi szolgáltatására eltérő időpontokban kerül sor, úgy az utoljára szolgáltatott Termék átadási időpontja az irányadó. Több tételben vagy darabban szolgáltatott Termék esetében az utolsó tétel vagy darab kézhezvétele minősül átadási időpontnak.
  12. A Vevő nem jogosult a Termék kereskedelmi fogalomban történő továbbértékesítésére.
 4. ELÁLLÁSI JOG KIZÁRÁSA 
  1. A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése  értelmében a Vevőt a Termék átvételének időpontjától nem illeti meg az elállási (felmondási) jog az Adásvételi Szerződés vonatkozásában, az alábbi esetekben:
   1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
   2. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   3. olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
   4. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó vagy a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az Adásvételi Szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban az Adásvételi Szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

 

 

   1. A Kiszállításra vonatkozó szerződés – a Kormányrendelet 4. § 3. pontja értelmében – az Adásvételi Szerződéshez kapcsolódó, a Szolgáltató és Vevő között létrejövő járulékos szerződésnek minősül, ezáltal az elállási (felmondási) jog jogszabályon alapuló kizárása a Kiszállításra is vonatkozik.

 

 • ELÁLLÁSI JOG (ROMLANDÓNAK VAGY MINŐSÉGÉT RÖVID IDEIG MEGŐRZŐNEK NEM MINŐSÜLŐ TERMÉK ESETÉN)

 

  1. A megrendeléstől történő elállásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.
  2. A jelen ÁSZF 6. fejezetében megnevezett, valamint a 7.3. pontjában foglalt kivételtől eltekintve a Vevő indoklás nélkül – a Szolgáltató székhelyére írásban, aláírtan, ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes küldeményként megküldött egyértelmű, a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét tartalmazó mintanyilatkozat tartalmi elemeit tartalmazó írásbeli nyilatkozatával – elállhat a vásárlástól a Termék jelen ÁSZF 5.11. pontja szerinti átvételi időpontjától számított 14 (tizennégy) napon belül. Írásban történő elállás esetén a határidő megtartottnak minősül, amennyiben az elállás határidőn belül megküldésre kerül a Szolgáltató részére. A Szolgáltató nem biztosítja az elállási jog interneten történő gyakorlásának lehetőségét, valamint a jelen pontban rögzített közlési módtól eltérő elállás sem minősül érvényesnek, joghatályosnak. Az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató köteles az Eladó részére haladéktalanul továbbítani.
  3. A Vevőt nem illeti meg az elállási jog a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy a Vevő személyére szabott Termék esetében. Mindezen túlmenően a Vevő elveszti az elállási jogát, amennyiben a Termék megsemmisül, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, a Vevő által megsérül vagy a Vevő elveszíti (kikerül a Termék birtokából).
  4. Elállás esetén a Vevőt terhelik a Termék visszaküldésének közvetlen költségei. Elállás esetén a Terméket a Vevő köteles a Szolgáltató székhelyére eljuttatni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat Vevő általi közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a Vevő visszaküldi a Terméket.
  5. Amennyiben a Terméket a Vevő sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék Vételárát, valamint az esetlegesen felmerült és a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a Díjat (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítésre a Vevő lakcímére történő készpénzes megküldéssel kerül sor, kivéve, ha a Vevő az eltérő visszafizetési módhoz kifejezett beleegyezését adta.
  6. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Vevő által visszaszolgáltatásra nem kerül vagy a Vevő nem igazolja, hogy a Terméket visszaküldte. A jelen pontban rögzített 2 (kettő) időpont közül a korábbit kell figyelembe venni.
  7. A Vevő felel a Termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából fakadó értékcsökkenés megtérítéséért.
 1. FELELŐSSÉG. KELLÉKSZAVATOSSÁG
  1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke az Adásvételi Szerződés megszegése esetén a Vételárra, a Kiszállítás esetében pedig a Díjra korlátozódik.
  2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:
   1. a Vevő téves avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;
   2. a Honlapon található linkek szolgáltatóinak magatartásából, illetve harmadik személyek hirdetéseiből, promóciójából eredő károk;
   3. a Vevő magatartásából eredő károk;
   4. a Szolgáltató érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.
  3. Az Eladó a Termék hibás teljesítéséért kellékszavatossággal, míg a Szolgáltató a Kiszállítás hibás teljesítéséért a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel. 
  4. A kellékszavatosságra vonatkozó részletszabályokat a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező, a Kormányrendelet mellékletéből átvett mintatájékoztató tartalmazza. 
 2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA
  1. Az ÁSZF 2019.10.01. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.
  2. A Szolgáltató az ÁSZF alapján fennálló szolgáltatásait kizárólag Magyarország területén fejti ki, ezen kívül a Honlap a megrendelést nem fogadja el.
  3. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására, amely a módosított tatalmú ÁSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.
 3. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi felhasználását.
  2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben, illetve az Eladónak a székhelyére, míg a Vevőnek a megrendelés során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:
   1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;
   2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén a sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;
   3. elektronikus levélben történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a továbbítás vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.
  3. A Termékkel, a Kiszállítással vagy a Szolgáltató magatartásával kapcsolatos panaszok, kérdések fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy munkaidőben a kapcsolattartási telefonszámon kerül sor. A Szolgáltató a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott vagy elektronikus levélben megküldött válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:
   1. Pilisszentiván Önkormányzat Jegyzője 
   2. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (1052 Budapest, Városház u. 7.; telefon 06/1/4502598) 
  4. A Felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
  5. A Szolgáltató tájékoztatást ad arról, hogy a jelen ÁSZF 9.4. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulni. 
  6. Az ÁSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az ÁSZF tartalmára kihatása nincs.
  7. Az ÁSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.
  8. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.
  9. A Szolgáltató tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére.
  10. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Ektv., az Info Tv. és a Kormányrendelet rendelkezései – irányadók.
  11. A Szolgáltató az ÁSZF-et a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.
 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Kérhet kicserélést, illetve az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: [a Szolgáltató 1.2.1. pont alatti cégneve és 1.2.3. pont szerinti székhelye]

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére szerződés tekintetében: [Termék neve, esetleges azonosító adata]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A Vevő neve:

A Vevő címe:

A Vevő aláírása: 

Az elállás keltezési helye és időpontja: